Administratiu

Pràctica

Des de Denver Advocats participem amb els agents que intervenen en les operacions amb incidència pública i presentem estratègies imaginatives i solucions eficaces.

El nostre equip multidisciplinar col·labora estretament amb les empreses privades, les empreses del sector públic i amb els particulars.

En aquesta àrea s’estudia , assessora i treballa el dret administratiu orgànic i el dret administratiu funcional .

Serveis

Contractació: redacció de contractes específics per a tots els agents intervinents.

Contenciós : representació en procediments davant l’Administració i els Tribunals i recursos judicials.

Subvencions i ajuts: estudi , sol · licitud i obtenció de subvencions i ajudes.

Organització i funcionament de les administracions públiques : estudi , anàlisi i defensa davant les disfuncions de l’Administració.

Urbanisme: elaboració d’informes i dictàmens jurídics en ordenació del territori; due diligence, gestió urbanística en requalificacions, reparcel·lacions i juntes de compensació, tramitació i obtenció de llicències urbanístiques i recursos contra resolucions urbanístiques i expropiacions.

Medi ambient: litigis i arbitratge en assumptes sobre energia, recursos naturals, contaminació, abocaments i emissions.

Pregunti sense compromís