Civil

Pràctica

Els professionals de la firma aportem solucions concretes i eficaces en l’àmplia branca del dret civil, en àrees com la del dret de família, successions, arrendaments urbans, immobiliari o contractació civil.

A Denver Advocats defensem els interessos dels nostres clients davant tercers, en seu judicial i extrajudicial i en l’àmbit nacional i internacional.

Així mateix, i com a experts, col·laborem en publicacions sobre arrendaments urbans i impartim classes en la matèria.

Serveis

Família: separacions i divorcis de mutu acord o contenciosos , modificacions de mesures, execució de sentències, sol·licitud, modificació, adaptació i extinció de pensions alimentàries i compensatòries; nul·litats matrimonials civils i eclesiàstiques; règims econòmico-matrimonials i acords prematrimonials, unions de fet; pàtria potestat i custòdia de fills, adopció, filiació, tutela i curatela i incapacitacions civils.

Successions: determinació del cabal relicte i partició d’herències, reclamació de llegítima i impugnació de testaments.

Arrendaments urbans: redacció i negociació de contractes de lloguer d’habitatge i/o negoci , pròrrogues de contractes, reclamacions de quantitat, devolució de fiances, propietat horitzontal i comunitats de propietaris.

Immobiliari: redacció i negociació de contractes de compravenda d’immobles, contractes d’arres i leaseaback.

Construcció: finançament immobiliària, contractes de promoció i construcció i contractes d’obra.

Contractació: elaboració, interpretació i execució de contractes civils.

Contenciós: solució de conflictes que puguin sorgir entre les parts contractants davant els tribunals nacionals i estrangers.

Fiscal: fiscalitat de la transmissió de béns immobles i fiscalitat immobiliària.

Pregunti sense compromís