POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

Denver Advocats i Assessors Tributaris, S.L.P. assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament i dades de contacte

 • Responsable: Denver Advocats i Assessors Tributaris, S.L.P. (d’ara endavant, Denver Advocats)
 • Domicili social: Avinguda Diagonal, 527, Principal 2a, 08029, Barcelona, Barcelona.
 • CIF: B-63758650
 • Telèfon: 93 393 44 33
 • Fax: 93 393 44 30
 • Correu electrònic: denver@denverabogados.com

 

2. Finalitat del tractament de les dades personals

Denver Abogados trata la información que usted facilita para el desarrollo y ejecución de los servicios solicitados y/o contratados, lo que incluye:

 • Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.
 • Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.
 • Mantenir el contacte per a recaptar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en aquest.
 • Donar compliment a les obligacions contractuals assumides i a quantes obligacions legals hagin de ser ateses per Denver Advocats.
 • Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.
 • Enviar newsletters, sempre que l’usuari no manifesti el seu desig de no rebre-les a l’empara del permès per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La visita al lloc web no requereix que l’usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal, tret que decideixi facilitar lliurement les seves dades personals a través de la sol·licitud de contacte. En aquesta sol·licitud serà necessari que faciliti, com a mínim, les dades marcades amb un asterisc (), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades és necessari per a proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d’acord amb la naturalesa d’aquesta.

En el cas que no siguin facilitats totes les dades, Denver Advocats no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte o consulta que formuli.

Denver Advocats no efectua tractament de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’empresa, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

3. Enviament de newsletters

Denver Advocats recapta el consentiment exprés dels titulars de les dades per a l’enviament de newsletters mitjançant l’enviament de correus electrònics.

En qualsevol moment l’usuari podrà donar-se de baixa d’aquest servei quan no estigui interessat a rebre aquestes comunicacions, enviant un correu electrònic a denver@denveraogados.com o mitjançant l’enllaç habilitat en aquestes comunicacions.

 

4. Legitimació per a utilitzar les seves dades

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades en els formularis de la web de Denver Advocats i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Així mateix, la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit per Denver Advocats, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que s’ofereixen.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la forma prevista en el punt 9 d’aquesta política de protecció de dades.

 

5. Destinataris als quals es comuniquen les seves dades

Denver Advocats no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb Denver Advocats o prèvia autorització per part seva.

En particular, només tindran accés a les dades personals aquells tercers amb els quals Denver Advocats estigui contractual o legalment obligat a facilitar-los.

En la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol entitat o empresa.

 

6. Transferències internacionals

No es fan transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió sobre el tercer país o organització internacional.

Pot consultar els Països i territoris declarats com a adequats en https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html

 

7. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament o fins que existeixi un interès mutu a mantenir la finalitat d’aquest, sempre que l’usuari no manifesti la seva oposició o arrebossat el consentiment prestat, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran els següents: obligació legal; durada de la relació contractual, si és el cas, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari o se sol·liciti la supressió, les dades personals seran bloquejats i quedaran a la disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà a l’eliminació de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 

8. Exercici dels seus drets

Els afectats, com a titulars de les seves dades, poden exercitar davant Denver Advocats, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i revocació al tractament d’aquests.

 • Dret d’accés: L’afectat tindrà dret a ser informat sobre els fins del tractament, categories de dades personals que es tractin i possibles comunicacions de dades i els seus destinataris, del termini de conservació de les dades, del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, i oposar-se a aquest, del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de les garanties adequades per a la realització de transferències internacionals.
 • Dret de rectificació: L’afectat tindrà dret a rectificar les dades inexactes o incorrectes, i al fet que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió: L’afectat podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sempre que concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
  • L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament.
  • L’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament.
  • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament.
  • Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal.
  • Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta
   de serveis de la societat de la informació.

L’anterior no serà aplicable quan el tractament de les seves dades sigui necessari:

  • Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
  • Per al compliment d’una obligació legal.
  • Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.
  • Amb finalitats d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics.
  • Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la limitació del tractament: L’afectat tindrà dret a sol·licitar-li a Denver Advocats que suspengui el tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:
  • Quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a Denver Advocats verificar l’exactitud d’aquests.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Quan Denver Advocats ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims de Denver Advocats per al tractament prevalen sobre els seus.
 • Dret d’oposició: L’afectat pot oposar-se al tractament quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar el tractament d’aquestes dades tret que s’acrediti que existeix un interès legítim, és a dir necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat: Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades que hagi facilitat a Denver Advocats en format electrònic.
 • Dret de revocació: En qualsevol moment, del consentiment prestat.

Podrà exercir els drets esmentats mitjançant un escrit o correu electrònic a les dades de contacte del punt 1. Per a exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o d’un altre document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

En el supòsit de no obtenir una resposta satisfactòria i voler formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en C/ Jorge Juan, 6, de Madrid.

Pot obtenir més informació sobre aquests drets en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

9.  Possibilitat de retirar el consentiment

Quan la licitud del tractament de les seves dades personals es basi a haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectés la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada d’aquest.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals a introduir voluntàriament les dades sol·licitades en el formulari d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a denver@denverabogados.com.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d’un contracte, obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per a la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit dirigit a Denver Advocats, Avinguda Diagonal, 527, Principal 2a, 08029, o per correu electrònic a denver@denverabogados.com

 

10.  Obtenció de les dades personals

Les dades personals que tracta Denver Advocats s’han obtingut directament del titular d’aquestes dades o del seu representant legal.

Les categories de dades de caràcter personal que es tracten són:

 • Nom i cognoms.
 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional.
 • Número/s de telèfon, personal i/o professional.
 • Adreça postal, personal i/o professional.
 • Empresa i càrrec dins de l’organització.
 • DNI/CIF.
 • Dades relatives a l’historial acadèmic i professional.
 • Dades econòmiques i/o bancaris, en el seu cas.
 • Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en el formulari habilitat.

 

11. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació davant:

 • El responsable del tractament mitjançant un escrit o correu electrònic a les dades de contacte del punt 1.; o,
 • L’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 

12. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

Denver Advocats no es fa responsable de la Política de Protecció de Dades respecte de les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant, s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta pàgina web.

 

13. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura que sigui possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

 

14. Cookies i altres tecnologies en el lloc web

Per a informació sobre cookies i altres tecnologies en el nostre lloc web consulti la nostra Política de Cookies [inserir enllaç]. La Política de Cookies complementa la present Política de Protecció de Dades.

 

15. Confidencialitat

En qualsevol cas, Denver Advocats es compromet a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagi accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis requerits a Denver Advocats. Es tractaran les dades subministrados amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

16. Modificacions

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal.

Denver Advocats es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades personals.

Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

 

Última actualització: 26 de juliol de 2021